دسته: نتایج کارشناسی ارشد

اعلام‌ ‌اسامي پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته ۹۶

نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۶ بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي فقط یک کدرشته محل قبولي...