دسته: دادگستری

تفاوت وکالت درکانون وکلا ومشاوران حقوقی

تفاوتهای بین وکالت در کانون وکلا و وکالت در مرکز مشاوران حقوقی(ماده ۱۸۷)

تفاوت وکالت درکانون وکلا ومشاورحقوقی ۱-قدمت کانون بیش از ۹۰ سال ولی مرکز مشاورین ۸ ساله می باشد. ۲-پذیرش کانون محدود و سخت بوده ولی مرکز مشاورین نسبتا آسانتر است. ۳- تفاوت و محدودیتی...

آگهی آزمون مشاوره حقوقی و وکالت96

آگهی آزمون مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری سال ۱۳۹۶

آگهی آزمون مشاوره حقوقی و وکالت۹۶ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ، وﮐﻼء و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﺗﺄﻣﯿﻦ وﮐﻼي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم...