دسته: خدمات بهداشتی درمانی

کارت اشتراک حامی ایرانی

مجموعه خدمات شهر الکترونیک و حامی هوشمند خانواده با مشارکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی با همکاری گروهی از پزشکان، در حال حاضر دارای ۳۸۰ مرکز پزشکی،زیبایی و دندان پزشکی را دارا می باشند. دو...