دسته: باليني پزشکی

آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی

آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی باليني پزشکی

آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی شهریور ماه سال ۱۳۹۶ آزمون دانشنامه فوق تخصصی آزمون كتبي سي ويكمين دوره دانشنامه فوق تخصصـي در كليـه رشـته هـا رأس سـاعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۶ شهريور...