بانک پارسیان، خرید فروشگاهی و دریافت دینار در عراق